شرکت‌های تولیدی پیشرفته دو کاربره(35) کد:20

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کد 33 به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شايان ذکر است هيچ يک از کيت‌های عمومی نرم‌افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه(کد 35)نمی‌باشد و تنها می‌توان پکيج‌های ويژه مشاغل رابا پرداخت هزينه به اين نسخه اضافه نمود.

16000000 تومان
شرکت‌های تولیدی پیشرفته(33) کد:19

اين نسخه شامل نسخه متوسط (كد32) به انضمام امكاناتی از قبيل:توليد فرموله ،تخمين توليد و فروش ، تيپ قيمت، دسته بندی مشتری‌ها، خروجی با پسوندهای مختلف، پرداخت به و دريافت از، پرينت چک‌ها، محاسبه راس چک‌ها به دو صورت ريالی و زمانی، اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش، گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حساب‌ها و غیره)، امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصل‌ها، طراحی فاکتور توسط کاربر، ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب‌ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و غیره)، امکان اصلاح سرفصل‌های پيش فرض به دلخواه کاربران و غیره.

6500000 تومان
شرکت‌های تولیدی متوسط(32) کد:18

اين نسخه شامل نسخه ساده ( كد31) به انضمام امكاناتی از قبيل: عمليات چند انباره، ثبت چک‌های امانی, عملكرد و كنترل واسطه‌ها, سطح دسترسی برای كاربران، نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک‌ها، تبديل سند‌های موقت به دائم و بالعكس، ثبت هزينه در فاكتور، مغايرت‌گيری از بانک، صندوق، طرف حساب‌ها، اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتور‌ها،‌ گزارش عملكرد دوره‌ای انبار و غیره.

2500000 تومان
شرکت‌های تولیدی ساده(31) کد:17

اين نسخه شامل نسخه ساده شركتی (كد 21) به انضمام عمليات توليد در سطح ساده می‌باشد .

1300000 تومان